Patalpų nuomos viešas konkursas

VšĮ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS TURTO – 47,97 M2 BENDRO PLOTO PATALPŲ, ESANČIŲ ADRESU J.T.VAIŽGANTO G. 91, PLUNGĖ,

NUOMOS VIEŠO KONKURSO SĄLYGOS

 Plungė, 2018m. lapkričio 02 d.

  

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė (toliau – Nuomotojas), viešo nuomos konkurso būdu (toliau – Konkursas) išnuomoja VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės Poliklinikos pastato 47,97m2 patalpas (toliau – Patalpos), esančias J.T.Vaižganto g. 91, Plungė. Konkursą vykdo VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės direktoriaus įsakymu sudaryta Turto nuomos konkurso komisija (toliau – Komisija).

2. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys.

3. Dokumentai Konkursui pateikiami lietuvių kalba.

4. Su nuomininku bus sudaroma Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis.

 

 

II.                PATALPŲ APRAŠYMAS IR APŽIŪRA

5. Nuomojamas patalpas sudaro:

47,97m2 bendrojo ploto patalpos, esančios adresu J.T.Vaižganto g. 91, Plungė, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės Poliklinikos pastato I aukšte (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.44/510763, pastatas pažymėtas plane 2D3p, unikalus Nr.6897-1003-8020). Išnuomojamos 1-4 patalpos dalis ( 47,97 m2  iš 72,74 m2 ). Pastate yra elektra, vandentiekis, kanalizacija, šildymas. Patalpų apdaila gera. Patalpų paskirtis negali būti keičiama.

6. Patalpas galima apžiūrėti nuo 2018m. lapkričio 8 d. iki lapkričio 14 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val. Dėl konkretaus laiko kreiptis telefonu į VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės Ūkio skyriaus vedėją Stepą Petrauskį tel. (8 448) 46411, mob. tel. (8 682) 46974.

7. Papildomai informacija teikia VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės ūkio skyriaus vedėjas Stepas Petrauskis tel. (8 448) 46411 , mob. tel. (8 682) 46974. Taip pat informacija skelbiama VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės internetinėje svetainėje adresu www.plungesligonine.lt

  

III.             BŪTINOSIOS SĄLYGOS

 

 

8. Konkurso dalyvis privalo sumokėti į VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės (įstaigos kodas 191135578) atsiskaitomąją sąskaitą LT724010043000020130, AB bankas Luminor, pradinį įnašą, lygų 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, (1,1 Eur. x išnuomojamų patalpų plotas 47,97 m2 x 3 mėn.) = 158,30 Eur.. Tuo atveju, kai Konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, pradinis įnašas lygus 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM (1,10 Eur. x išnuomojamų patalpų plotas 47,97m2 x 3 mėn. + 21% PVM) = 191,54 Eur. Mokėjimo paskirtyje nurodyti: Konkursui. Pradinis įnašas už administracines patalpas.

9. Kredito įstaigos kvitas (banko išduotas atliktą mokėjimą patvirtinantis dokumentas) pridedamas prie dokumentų Konkursui.

 

                                                   IV. NUOMOS SĄLYGOS

 

10. Patalpos išnuomojamos žmonių sveikatinimo, sportinio ir rekreacinio švietimo veiklai vykdyti fiziniam ar juridiniam asmeniui.

11. Minimalus nuompinigių dydis 1,10 Eur./m2 mėnesiui be PVM. Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį.

12. Minimali nuomos sutarties trukmė – 1 (vieneri) metai.

13. Turto nuomos sutartis gali būti nutraukta prieš terminą Nuomotojo reikalavimu, pranešus Konkurso laimėtojui ne vėliau kaip prieš 1 (vienerius) metus, jeigu išnuomotos turtas bus reikalingas Nuomotojo funkcijoms įgyvendinti.

14. Nuomininkas įsipareigoja:

14.1. be nuompinigių kas mėnesį mokėti mokesčius už vandenį, elektros ir šilumos energiją, teritorijos priežiūros, patalpų apsaugos ir kitas komunalines paslaugas;

14.2. savo lėšomis užtikrinti vidaus santechnikos įrenginių, inžinerinių tinklų  ir įrangos priežiūrą ir einamąjį remontą.

15. Nuomininkui draudžiama:

15.1. subnuomoti išsinuomotas Patalpas, kitaip perleisti jas naudoti tretiesiems asmenims;

15.2. be atskiro Nuomotojo leidimo daryti Patalpų pakeitimus.

16. Be šiose Konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų į Nuomos sutartį gali būti įrašytos ir kitos sąlygos.

 

 V. PASIŪLYMŲ DALYVAUTI KONKURSE PATEIKIMAS IR JŲ REGISTRAVIMAS

 

17. Pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke iki 2018 m. lapkričio 14 d. 14.00 val. adresu: J.T.Vaižganto g. 89, LT-90160, Plungė, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės sekretorei –  įrangos priežiūros specialistei Jūratei Pakalniškienei. Ant voko turi būti užrašyta: „Turto nuomos konkursui. VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės turto – 47,97 m2 ploto administracinių patalpų nuomai. Neatplėšti iki 2018 m. lapkričio 15 d. 11.00 val.“, Konkurso dalyvio pavadinimas bei adresas.

18. Voke turi būti:  

18.1. Pasiūlymas (reikalavimai pasiūlymo turiniui pateikiami Konkurso sąlygų 19 punkte);

18.2. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu.

18.3. banko išduotas kvitas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.

19. Pasiūlyme turi būti nurodyta:

19.1. Konkurso dalyvio, t. y. įmonės pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono, fakso  numeriai, banko rekvizitai arba fizinio asmens vardas pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefonas.

19.2. siūloma 1 m2 nuomos kaina per mėnesį Eurais be PVM, bet ne mažesnė nei nurodyta Konkurso sąlygų 11 punkte;

19.3. pageidaujamas nuomos terminas;

19.4. veiklos pobūdis;

20. Pasiūlymas turi būti pasirašytas įmonės vadovo ar jo įgalioto atstovo. Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti ne įmonės vadovo, atitinkamai pridedamas įgaliojimas. Fizinis asmuo pasiūlymą pasirašo asmeniškai.

21. Nuomotojo atstovas registruoja Konkurso dalyvių vokus su pasiūlymais: ant gauto voko nurodo gavimo datą ir laiką minučių tikslumu bei Konkurso dalyvio registracijos numerį.

22. Vienas dalyvis gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

 

VI. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS, VERTINIMAS IR NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS

 

22. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2018 m. lapkričio 15 d. 11.00 val. VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės posėdžių salėje, adresu J.T.Vaižganto g.89, LT-90160, Plungė.

23. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti šio Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai.

24. Komisijos pirmininkas įsitikina ar vokai nepažeisti. Vokai atplėšiami nepažeidžiant jų užklijavimo juostos. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu skelbiama: Konkurso dalyvio pavadinimas,  siūloma 1 m2 nuomos kaina per mėnesį ir siūlomas nuomos terminas.

25. Pasiūlymus Komisija nagrinėja ir vertina uždarame posėdyje. Vertinami tik tie pasiūlymai, kurie atitinka šių Konkurso sąlygų 18,19 punktų reikalavimus. Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į didžiausią pasiūlytą nuompinigių kainą už 1m2, pageidaujamą nuomos terminą.

26. Konkurso rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir nariai. Komisijos nariai, nesutinkantys su Konkurso rezultatais, savo atskirąją nuomonę gali įrašyti protokole. Prie protokolo pridedama Konkurso skelbimo spaudoje iškarpa, nurodoma data ir leidinio pavadinimas. Kiekvienas konkurso dalyvis arba jo atstovas turi teisę nuo protokolo pasirašymo dienos susipažinti su protokolu. Apie Konkurso rezultatus visiems Konkurso dalyviams raštu bus pranešta per 3 darbo  dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.

27. Konkurso laimėtojas, neatvykęs į komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos: jam išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas laikas, kada bus pasirašoma nuomos sutartis. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, privalo apie tai informuoti komisiją, laikydamasis šių sąlygų 34 punkte nurodyto termino.

28. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja nors vienas Konkurso dalyvis ir jis pasiūlo nuompinigių ne mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį.

29. Konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu dalyvauti Konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis, jeigu visi Konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį ir (ar) buvo pateikti ne visi šiose sąlygose nurodyti dokumentai.

30. Nuomotojas ir Konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas atstovas ne anksčiau kaip po 5 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos pasirašo nuomos sutartį.

31. Pradinis Konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius.

32. Jeigu Konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties arba atsisako ją sudaryti, Konkursas laikomas neįvykusiu.  

33. Konkurso dalyviui, nelaimėjusiam Konkurso, pradinis įnašas grąžinamas per 7 dienas. Jeigu Konkurso dalyvis, pripažintas laimėtoju, per nustatytą šių taisyklių 34 punkte terminą nesudaro nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas.

34. Jeigu Konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, Konkurso rezultatai komisijos sprendimu anuliuojami ir Konkursas laikomas neįvykusiu.

35. Turto valdytojas, pasirašęs nuomos sutartį, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoti turto nuomos konkurso laimėtojui arba jo atstovui nuomojamą turtą pagal valstybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą

36. Nuomotojo ir Konkurso dalyvių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

                                ___________________________

 

  

 

 

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninei

 

 

PARAIŠKA

„DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ADRESU J.T.VAIŽGANTO G.91, PLUNGĖ, BENDRAS PLOTAS 47,97 M2,NUOMOS“

(data)

(surašymo vieta)

 

Konkurso dalyvio pavadinimas     
Juridinio asmens kodas   
Adresas (buveinė)   
Telefono numeris   
Kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas   

 

Su VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės turto viešojo nuomos konkurso skelbimu apie Turto nuomos konkursą, kuris buvo paskelbtas 2018 m. lapkričio 9 d. vietiniame laikraštyje „Plungė“ ir Turto nuomos viešo konkurso sąlygomis susipažinome.

 

Mes siūlome šį nuompinigių dydį ir nuomos sutarties terminą:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma Eur.

Nuomos sutarties terminas

1. Siūlomas 1m2  nuompinigių dydis už vieną mėnesį    

 

Pažymime, kad atitinkame turto nuomos viešo konkurso sąlygose nustatytas nuomos sąlygas ir pateikiame tai patvirtinančius dokumentus:

 

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Lapų skaičius
     
     
     
     

 

Nuomojamas patalpas naudosime tik žmonių sveikatinimo, sportinio ir rekreacinio švietimo  veiklai vykdyti.

 

 

Papildomai pateikiama: juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija arba įstatų (nuostatų) išrašo kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu juridinis asmuo privalo turėti antspaudą) ir vadovo ar įgalioto atstovo parašu.

 

 

(Už paraiškos pateikimą atsakingo

asmens vardas, pavardė, parašas ir antspaudas)