Pacientų teisės ir pareigos

 

Pacientų teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės Vidaus tvarkos taisyklės.

 

 

PACIENTŲ TEISĖS:

Teisė į kokybišką sveikatos priežiūrą:

 • Kiekvienam pacientui turi būti      suteikta kokybiška sveikatos priežiūra. Sveikatos priežiūros įstaigose      pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės,      pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,      įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių,      neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
 • Kiekvienas pacientas turi teisę      į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir sveikatos priežiūros      įstaigos personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas pacientui bei jam      mirus. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi      būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.
 • Jeigu paciento tolesnis buvimas      sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant      iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos      priežiūros įstaigą, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokio      sprendimo pagrįstumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas patvirtina      parašu.
 • Pacientams turi būti teikiamos      pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo      sveikatos sutrikimų.
 • Paciento kūnas ar jo kūno dalys      neturi būti naudojamos komercinei naudai gauti. Kuri nors paciento kūno      dalis gali būti pašalinta tik paciento sveikatos priežiūros tikslais.

Teisė į sveikatos priežiūros prieinamumą:

 • Jeigu paciento buvimo vietovės      sveikatos priežiūros įstaigoje nėra galimybių laiku suteikti tinkamą      būtinąją medicinos pagalbą arba jei sveikatos priežiūros įstaiga pagal      savo kompetenciją pacientui būtinosios medicinos pagalbos suteikti negali,      ji turi informuoti apie tai pacientą ir užtikrinti, kad pacientas, kaip      įmanoma greičiau, būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą.      Būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato Sveikatos      apsaugos ministerija.

Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą:

 •  Pacientas turi teisę pasirinkti gydantį, tiriantį, operuojantį, konsultuojantį, prižiūrintį gydytoją, slaugos specialistą ar kitą medicinos darbuotoją ir sveikatos priežiūros įstaigą.
 • Pacientas turi teisę sužinoti  kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.
 • Įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą bei įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 •  Pacientams užsienyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Teisė į informaciją:

 • Pacientas turi teisę      gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas paslaugas,      jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.
 • Pacientas, pateikęs asmens      tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie      savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus,      gydymo prognozę, šalutinį poveikį (šią      informaciją pacientui      gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos      būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus).
 • Sveikatos priežiūros įstaiga šioje dalyje numatytos informacijos pacientui gali nesuteikti tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas. (Paciento psichikos ligonio teisės gauti informaciją ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas).
 • Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
 • Pacientas, išklausęs gydytojo      prognozes ir rekomendacijas, turi teisę rinktis diagnostikos bei gydymo      metodikas ir atsisakyti gydymo.
 • Pacientai, įskaitant      nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems      teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų      sutikimas.Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis.
 • Su nepilnamečio paciento iki 16      metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovas.
 • Pacientas turi teisę, kad jo      lėšomis būtų padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų medicinos dokumentų      kopijos.
 • Paciento pageidavimu gali būti      pateikta ligos istorija, ambulatorinė kortelė ar kiti paciento medicinos      dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento      sveikatai ar sukelti pavojų gyvybei.
 • Paciento dalyvavimas mokymo      procese ir biomedicininiuose tyrimuose galimas tik esant paciento      sutikimui.

Teisė nežinoti:

 • Informacija apie savo sveikatos      būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir      gydymo prognozę neturi būti pacientui pateikta prieš jo valią. Paciento,      įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, valia turi būti aiškiai      pareikšta sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje ar patvirtinta paciento      parašu paciento medicinos dokumentuose.

Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:

 • Pacientų      privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo      faktus gali būti renkama pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra      būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.
 • Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymus (sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai).
 • Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

Teisė skųstis:

 • Pacientas turi teisę pareikšti      skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės      pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo      dienos.
 • Manydamas, kad yra pažeistos      jo, kaip paciento, teisės, pacientas (jo atstovas) raštu kreipiasi į      sveikatos priežiūros įstaigos vadovą. Sveikatos priežiūros įstaigos      vadovas ar jo pareigas einantis asmuo per 20 darbo dienų nuo jų gavimo      institucijoje išnagrinėja kreipimąsi ir raštu praneša pacientui ( jo      atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs      su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis      priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau      kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje, institucijos vadovas      per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą      dar iki 10 darbo dienų (vadovaujantis 2007-08-22 LR Vyriausybės nutarimo      Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo      administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo      subjektuose taisyklių patvirtinimo“ III sk.) . Nepatenkintas nurodytu      nagrinėjimu ir jo rezultatais, pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į teismą      arba valstybės institucijas.

Teisė į žalos atlyginimą:

 • Pacientas turi teisę į žalos,      padarytos pažeidus jo teises, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas,      atlyginimą. Turtinė ir neturtinė žala, padaryta pažeidžiant nustatytas      pacientų teises, žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos      Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas ir      Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas.

 

PACIENTŲ PAREIGOS

Pacientas privalo:

 • turėti asmens tapatybę      patvirtinantį dokumentą, socialinio draudimo pažymėjimą;
 • laikytis ligoninėje ir      kiekviename skyriuje nustatyto režimo;
 • palaikyti tvarką ir švarą      ligoninės patalpose;
 • nedrumsti ramybės;
 • rūpestingai elgtis su ligoninės      įrenginiais ir inventoriumi (pacientas materialiai atsako už tyčia sugadintą      ligoninės inventorių).
 • laiku susimokėti už suteiktas      mokamas paslaugas;
 • pagarbiai elgtis ligoninės personalo,      pacientų bei kitų ligoninėje besilankančių asmenų atžvilgiu;
 • laikytis asmens higienos      reikalavimų;
 • pateikti, gydytojui prašant,      reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą;
 • informuoti gydytoją apie      sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą;
 • laikytis šių vidaus tvarkos      taisyklių reikalavimų.

Pacientui draudžiama:

 • savavališkai išeiti iš      ligoninės skyriaus, kuriame pacientas gydomas;
 • rūkyti ligoninės patalpose ir      koridoriuose, laikyti ir gerti svaigiuosius gėrimus, vartoti narkotines,      psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas;
 • vartoti vaistus be gydytojo      žinios;
 • naudotis laisvų lovų patalyne;
 • gadinti ligoninės inventorių.

Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

 

Informacijos apie sveikatos būklę teikimo tvarka

Informaciją apie sveikatos būklę, gydymą pacientui teikia gydantis gydytojas ar skyriaus vedėjas , o budėjimo metu- budintis gydytojas.

Informaciją kitiems asmenims apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visą kitą asmeninio pobūdžio informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia ir teikti kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą.

Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija gali būti suteikta tarnybiniais tikslais, neturint paciento sutikimo tik Valstybės institucijoms, kurioms LR įstatymai suteikia teisę gauti informaciją prieš paciento valią.

 

Skip to content