Palaikomojo gydymo ir slaugos II skyrius

 

Palaikomojo gydymo ir slaugos II skyrius
Tel. (8 448) 43 845

 

Me­di­ci­nos per­so­na­lo tiks­las – pa­dė­ti pa­cien­tui nu­mal­šin­ti skaus­mą, mak­si­ma­liai pa­ge­rin­ti pa­cien­to sa­vi­jau­tą. Siekiama už­tik­rin­ti vi­so­ke­rio­pą psi­cho­lo­gi­nę, so­cia­li­nę ir dva­si­nę pa­gal­bą. Sky­riaus dar­buo­to­jai mo­ko­mi su­teik­ti pa­ra­mą ne tik li­go­niui, bet ir jo šei­mai – li­gos paū­mė­ji­mo ar ge­dė­ji­mo me­tu.

Skyriuje funkcionuoja 31 lova, iš jų 20 slaugos, 9 terapinės ir 2 globos.

II Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje yra du poskyriai:
1. Vidaus ligų, kuriame gydomi pacientai sergantys plaučių ir virškinamojo trakto susirgimais.
2. Slaugos poskyris, kuriame gydomi ir slaugomi sunkiai sergantys ligoniai.

Pa­gal po­rei­kį sky­riu­je pa­cien­tams at­lie­ka­ma dirb­ti­nė plau­čių ven­ti­lia­ci­ja, de­guo­nies te­ra­pi­ja, skaus­mo mal­ši­ni­mo pa­slau­gos, dirb­ti­nių an­gų prie­žiū­ra, skys­čių iš­siur­bi­mas iš kvė­pa­vi­mo ta­kų ir pan.

Šis skyrius nuo Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus, esančio ligoninės V aukšte, skiriasi tik tuo, kad čia nėra paliatyvios pagalbos paslaugos.

 

Skyriaus administracija

Skyriaus vedėja, nusipelniusi Lietuvos gydytoja pulmonologė 
Eugenija Gaudiešienė 
Tel. (8 448) 71 772

Vyresnioji skyriaus slaugytoja
Jovita Grigaitienė

Gydytoja terapeutė – infekcionistė
Bronislava Putriuvienė

Skip to content