Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius
Tel. (8 448) 46 467

Skyrius įsikūręs ligoninės V aukšte, jame funkcionuoja 48 lovos, iš jų 3 lovos – paliatyviosios pagalbos. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė­je nuo 2009 me­tų pra­dė­ta teik­ti paliatyvios slaugos pa­slau­ga, suteikianti ga­li­my­bę pa­leng­vin­ti simp­to­mus, ku­rie neiš­ven­gia­mai pro­gre­suo­ja pa­cien­tui ser­gant ne­pa­gy­do­mo­mis lė­ti­nė­mis li­go­mis. Mūsų ligoninė – pir­mo­ji gy­dy­mo įstai­ga Šiau­lių zo­no­je, tei­kian­ti pa­cien­tams pa­lia­ty­vios slau­gos pa­slau­gą.

Pa­lia­ty­vią­ja pa­gal­ba ge­ri­na­ma pa­cien­tų ir jų šei­mos na­rių, su­si­du­rian­čių su pro­ble­mo­mis, su­si­ju­sio­mis su gy­vy­bei pa­vo­jų ke­lian­čio­mis li­go­mis, gy­ve­ni­mo ko­ky­bė.

Me­di­ci­nos per­so­na­lo tiks­las – pa­dė­ti pa­cien­tui nu­mal­šin­ti skaus­mą, mak­si­ma­liai pa­ge­rin­ti pa­cien­to sa­vi­jau­tą, ne­pag­rei­ti­nant ir ne­nu­to­li­nant mir­ties. Mes stengiamės už­tik­rin­ti vi­so­ke­rio­pą psi­cho­lo­gi­nę, so­cia­li­nę ir dva­si­nę pa­gal­bą. Sky­riaus dar­buo­to­jai mo­ko­mi su­teik­ti pa­ra­mą ne tik li­go­niui, bet ir jo šei­mai – li­gos paū­mė­ji­mo ar ge­dė­ji­mo me­tu.

Pa­lia­ty­vios pa­gal­bos pa­slau­gos Plun­gės li­go­ni­nė­je tei­kia­mos li­go­niams, ser­gan­tiems ne­pa­gy­do­mo­mis pro­gre­suo­jan­čio­mis li­go­mis.

Šia­me sky­riu­je slau­go­mi on­ko­lo­gi­niai li­go­niai, taip pat ken­čian­tys nuo III laips­nio lė­ti­nio kvė­pa­vi­mo funk­ci­jos ne­pa­kan­ka­mu­mo, esant lė­ti­niam inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mui, kai ne­be­tai­ko­mos dia­li­zės pro­ce­dū­ros, esant pro­gre­suo­jan­čiam ke­pe­nų funk­ci­jos ne­pa­kan­ka­mu­mui.

Taip pat čia slau­go­mi pa­cien­tai, il­gą lai­ką iš­tik­ti ko­mos.

Vi­siems pa­cien­tams, ku­riems li­go­ni­nė­je tai­ko­ma pa­lia­ty­vi slau­ga, tai­ko­mas gy­dy­mas me­di­ka­men­tais, in­di­vi­dua­liai nu­sta­to­mi slau­gos po­rei­kiai. Pa­de­da­ma tin­ka­mai lai­ky­tis as­mens hi­gie­nos. Nuo­sek­liai vyk­do­ma pra­gu­lų pro­fi­lak­ti­ka.

Pa­gal po­rei­kį sky­riu­je pa­cien­tams at­lie­ka­ma dirb­ti­nė plau­čių ven­ti­lia­ci­ja, de­guo­nies te­ra­pi­ja, skaus­mo mal­ši­ni­mo pa­slau­gos, dirb­ti­nių an­gų prie­žiū­ra, skys­čių iš­siur­bi­mas iš kvė­pa­vi­mo ta­kų ir pan.

Skyriaus vedėja
Dalia Ketvirtienė

Gydytoja
Angelina Duoblienė

Vyresnioji slaugytoja
Virginija Drakšienė

Skip to content