II palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius

II palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius
Tel. 8 448 43 845

 

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės II palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus me­di­ci­nos per­so­na­lo tiks­las – pa­dė­ti pa­cien­tui nu­mal­šin­ti skaus­mą, mak­si­ma­liai pa­ge­rin­ti pa­cien­to sa­vi­jau­tą. Sky­riaus dar­buo­to­jai mo­ko­mi su­teik­ti pa­ra­mą ne tik li­go­niui, bet ir jo šei­mai – li­gos paū­mė­ji­mo ar ge­dė­ji­mo me­tu. Siekiama už­tik­rin­ti vi­so­ke­rio­pą psi­cho­lo­gi­nę, so­cia­li­nę ir dva­si­nę pa­gal­bą.

II Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje teikiamos trys gydymo paslaugos: vidaus ligų paslaugos pacientams, sergantys plaučių ligomis; slaugos paslaugos bei trumpalaikės globos paslauga.

Pa­gal po­rei­kį, II palaikomojo gydymo ir slaugos sky­riu­je pa­cien­tams at­lie­ka­ma de­guo­nies te­ra­pi­ja, skaus­mo mal­ši­ni­mo pa­slau­gos, dirb­ti­nių an­gų prie­žiū­ra, skys­čių iš­siur­bi­mas iš kvė­pa­vi­mo ta­kų ir pan.

Šis skyrius nuo Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus, esančio Ligoninės V aukšte, skiriasi tik tuo, kad čia nėra paliatyvios pagalbos paslaugos, tačiau teikiama trumpalaikė globa.

 

Skyriaus vedėja, nusipelniusi Lietuvos gydytoja pulmonologė
Eugenija Gaudiešienė

Kineziterapeutė
Kamilė Augustinaitė

Vyresnioji slaugytoja – slaugos administratorė
Jovita Grigaitienė

Skip to content