Vaistinių preparatų reklamuotojų vizitų organizavimo tvarka

Patvirtinta VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės direktoriaus
2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V1-44

VAISTINIŲ PREPRATŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ ORGANIZAVIMO  VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONĖJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaistinių preparatų reklamuotojų vizitų organizavimo VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja renginių, kurių metu vaistų reklamuotojai gali teikti informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą (toliau –VP) VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje (toliau Plungės ligoninė), organizavimo tvarką.

2. Šiame Apraše naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056; 2008, Nr. 149-5991; 2010, Nr. 1-32; 2011, Nr. 69-3291; Nr. 86-4148) 2 straipsnyje.

3. Vaistų reklamuotojai vykdydami savo veiklą Plungės ligoninėje privalo laikytis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų reklamos taisyklių ir šio Aprašo reikalavimų.

4. Reklamuotojai gali teikti informaciją apie VP Plungės ligoninės gamybiniuose pasitarimuose, kurie organizuojami ligoninės direktoriaus nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo 51 straipsnio nauja redakcija.

5. Reklamuotojo asmeniniai vizitai į Plungės ligoninę pas sveikatos priežiūros specialistus jų darbo laiku, skirtu pacientams priimti, draudžiami.

6. Vaistų reklamuotojų prezentacijos yra nemokamas.

II. VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMUOTOJO PAREIGOS

1. Reklamuotojas, atvykęs į Plungės ligoninę, privalo registruotis tam skirtame žurnale, nurodydamas vardą, pavardę, darbovietę, vizito datą, laiką ir tikslą ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų iki planuojamos VP prezentacijos ir atvykti registracijos metu paskirtu laiku.

2. Reklamuotojas turi vadovautis Vaistinių preparatų reklamos taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128.

3. Prezentacijos metu sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams pateikti reklamuojamo VP charakteristikų santrauką arba nurodyti kaip ši santrauka pasiekiama, taip pat informuoti apie VP maksimalią mažmeninę kainą ir paciento priemoką (jei VP yra kompensuojamas).

4. Reklamuotojas turi vykdyti Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 51 straipsnio naujos redakcijos nuostatų ir 52 straipsnio reikalavimus dėl farmakologinio budrumo.

5. VP prezentacija turi trukti ne ilgiau 45 min.

III. VŠĮ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS PAREIGOS

1. Plungės ligoninės administracija užtikrina prezentacijų registracijos prieinamumą reklamuotojams ligoninės administracijos darbo metu (registracijos žurnalas yra ligoninės sekretoriate).

2. Skiria Plungės ligoninėje esančią patalpą, pritaikytą VP reklamai.

3. Skiria vieną dieną prezentacijai – ketvirtadienį nuo 15.30 val.

4. Pasirašytinai supažindina ligoninės sveikatos priežiūros specialistus bei vaistinių preparatų reklamuotojus su Plungės ligoninės patvirtinta vizitų organizavimo tvarkos aprašu.

5. Reklamuotojui, padarius nustatytos Plungės ligoninės vizitų tvarkos aprašo pažeidimus, taikomos tokios nuobaudos:
5.1. pirmą kartą – pranešama reklamuotojo darbovietės administracijai;
5.2. antrą kartą – uždraudžiama rengti prezentacija 6 mėn. visiems tos reklamos davėjos įmonės reklamuotojams (galioja ir reklamuotojui, nepranešus apie neatvykimą ar neatvykus registracijos žurnale nustatytu laiku);
5.3. Trečią kartą – pranešama Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos SAM.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Tvarka gali būti keičiama pasikeitus teisės aktams ar pertvarkant Plungės ligoninės darbo organizavimą.

2. Už teisės aktų ar šios tvarkos reikalavimų nesilaikymą Plungės ligoninės specialistai gali būti traukiami drausminėn ar materialinėn atsakomybėn, o apie vaistų reklamuotojo netinkamus veiksmus nedelsiant informuojamas vaistų reklamos davėjas.

3. Pažeidę šią Tvarką, vaistų reklamuotojai praranda teisę 6 mėn. Plungės ligoninėje organizuoti vizitus.

4. Ginčai kylantys dėl Tvarkos pažeidimų, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Skip to content