Pacientų lankymo tvarka

Pacientų lankymas, esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, viešojoje įstaigoje Plungės rajono savivaldybės ligoninėje organizuojamas pagal 2022 m. sausio 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-12 patvirtintą pacientų lankymo ir informacijos teikimo apie sveikatos būklę tvarka.

Lankytojai privalo laikytis nustatytos tvarkos reikalavimų:

 • leidžiama lankyti tik terminalinės būklės pacientus*;
 • pacientai, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir pacientai, kuriems pasireiškė COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai simptomai (bent vienas iš šių: kūno temperatūra lygi ar viršija 37,3 ℃, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar skonio praradimas ar susilpnėjimas (toliau – COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi simptomai) arba sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), turėję pacientai – negali būti lankomi;
 • pacientai gali būti lankomi tik su gydančio gydytojo leidimu. Nesant skyriaus vadovo, leidimą gali suteikti budintis gydytojas;
 • vienu metu pacientą gali lankyti tik vienas lankytojas*;
 • lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kuriems netaikoma izoliacija;
 • atvykus į gydymo įstaigą, lankytojui pamatuojama temperatūra. Jei ji yra 37,3 ℃ ar aukštesnė, lankytojai neįleidžiami;
 • prieš patekdami į gydymo įstaigos skyrių ir išeidami iš jo lankytojai turi dezinfekuoti rankas;
 • lankytojas privalo neiti į palatą su lauko rūbais (paltu, striuke ir kt.);
 • atnešta pakuotė su maistu ar kitom priemonėm turi būti dezinfekuojama;
 • lankytojai ir jų lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu;
 • lankytojas, įeidamas į palatą ir išėjęs iš palatos, turi atlikti rankų higieną antiseptiku;
 • palatoje gali būti tik vienas lankytojas ir neilgiau kaip 15 min., daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti ne daugiau nei vienas lankytojas;
 • atstumas tarp paciento ir lankytojo ne mažiau kaip 2 m;
 • vizitacijos metu, procedūrų atlikimo metu išeiti iš palatos;
 • paprašius gydytojui ar slaugos specialistui, nedelsiant išeiti iš palatos;
 • lankyti pacientus gali tik artimiausi žmonės (tėvai, vaikai, sutuoktiniai, broliai, seserys), su savimi privalo turėti asmens tapatumą patvirtinantį dokumentą;
 • skyriaus bendrosios praktikos slaugytojos registruoja lankytojus registracijos žurnale, nurodo: datą, paciento vardą ir pavardę, lankytojo vardą, pavardę, telefono ryšio numerį (asmeninis, darbo, kitas); nuolatinės gyvenamosios vietos informaciją: gatvės pavadinimą, namo numerį, buto numerį, miestą, savivaldybę, šalį;
 • nurodyti asmens duomenys tvarkomi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;
 • asmens duomenys saugomi 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikinami.

Visais atvejais lankytojams taip pat draudžiama lankyti pacientus:

 • su mažamečiais vaikais;
 • asmenims, sergantiems virusinėmis bei žarnyno infekcinėmis ligomis;
 • neblaiviems ar kitaip apsvaigusiems asmenims.

* Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo, išskyrus atvejus, kai įstaigos vadovo ar skyriaus vadovo (jų nedarbo metu – budinčio gydytojo) leidimu, atsižvelgiant į skyriaus specifiką ir į paciento sveikatos būklę, lankomi terminalinės sveikatos būklės pacientai.

* Anestezijos ir reanimacijos skyriuje visais atvejais pacientų lankymo laikas derinamas su skyriaus vedėju arba budinčiu gydytoju.

 

Informacija apie pacientų sveikatos būklė teikiama vadovaujantis šia tvarka:

 • ASPĮ sudaro sąlygas pacientui, jei reikia, padedant ASPĮ personalui telefono ryšio priemonėmis patiems susisiekti su artimaisiais ir pateikti konfidencialią informaciją apie save;
 • konfidencialią informaciją ASPĮ teikia vienam paciento artimajam;
 • Covid skyriaus gydantis gydytojas, jam nesant budinti bendrosios praktikos slaugytojas, paciento artimąjį privalo informuoti telefono ryšio numeriu, kurį nurodė pacientas, jei pasikeičia paciento sveikatos būklė: pablogėjus sveikatos būklei, planuojant pacientą perkelti į anestezijos ir reanimacijos skyrių ar kitą skyrių arba į kitą ASPĮ vadovaujantis šia tvarka:
  – gydymo įstaiga sudaro sąlygas paciento artimajam gauti konfidencialią informaciją iš gydytojo tiesioginio kontakto, atvykus į ASPĮ, būdu arba nurodytu laiku konfidencialią informaciją suteikia telefono ryšio priemonėmis, skambindamas paciento nurodytu telefono ryšio numeriu;
  – anestezijos ir reanimacijos skyriaus gydytojas, jam nesant bendrosios praktikos slaugytojas paciento artimąjį privalo informuoti telefono ryšio numeriu, kurį nurodė pacientas, jei pasikeičia paciento sveikatos būklė: pablogėjus sveikatos būklei, planuojant pacientą perkelti į kitą skyrių ar į kitą ASPĮ.

 

Pacientai iš VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės išrašomi:

 • pilnai pasveikus;
 • tęsti gydymą ambulatoriškai;
 • kai  nukreipiami ar perkeliami gydytis į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
 • už grubius vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.

Išrašant pacientą iš ligoninės, elektroniniu būdu parengiami ar atiduodami visi konkrečiu atveju reikalingi dokumentai (ligos epikrizė, siuntimas, nedarbingumo pažymėjimas ir t.t.).

Pacientas, jei jo sveikatos būklė reikalauja gydymo ar paslaugų, kurių įstaiga negali suteikti, gali būti perkeltas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Perkėlimo ar išrašymo motyvacija turi būti išaiškinta ligoniui ir jo sutikimas patvirtintas raštiškai. Paciento dokumentai (medicinos dokumentų išrašas – 027/a, nedarbingumo pažymėjimas, pažymos ir kt.) išrašymo ar perkėlimo dieną turi būti sutvarkyti iki 12 val.

 

Lietuvos Respublikos teritorijoje panaikinus ekstremaliąją padėtį, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje pacientų lankymo tvarka gali keistis. 

 

Skip to content