Pacientų teisės ir pareigos

 

 

Pacientų teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės Vidaus tvarkos taisyklės.

 

PACIENTŲ TEISĖS:

Teisė į kokybišką sveikatos priežiūrą:

 • Kiekvienam pacientui turi būti suteikta kokybiška sveikatos priežiūra. Sveikatos priežiūros įstaigose pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
 • Kiekvienas pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir sveikatos priežiūros įstaigos personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas pacientui bei jam mirus. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.
 • Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas patvirtina parašu.
 • Pacientams turi būti teikiamos pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
 • Paciento kūnas ar jo kūno dalys neturi būti naudojamos komercinei naudai gauti. Kuri nors paciento kūno dalis gali būti pašalinta tik paciento sveikatos priežiūros tikslais.

Teisė į sveikatos priežiūros prieinamumą:

 • Jeigu paciento buvimo sveikatos priežiūros įstaigoje metu nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą arba jei sveikatos priežiūros įstaiga pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios medicinos pagalbos suteikti negali, ji turi informuoti apie tai pacientą ir užtikrinti, kad pacientas, kaip įmanoma greičiau, būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą. Būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą:

 • Pacientas turi teisę pasirinkti gydantį, tiriantį, operuojantį, konsultuojantį, prižiūrintį gydytoją, slaugos specialistą ar kitą medicinos darbuotoją ir sveikatos priežiūros įstaigą.
 • Pacientas turi teisę sužinoti kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.
 • Įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą bei įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pacientams užsienyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Teisė į informaciją:

 • Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.
 • Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus,      gydymo prognozę, šalutinį poveikį (šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus).
 • Sveikatos priežiūros įstaiga šioje dalyje numatytos informacijos pacientui gali nesuteikti tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas. (Paciento psichikos ligonio teisės gauti informaciją ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas).
 • Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
 • Pacientas, išklausęs gydytojo prognozes ir rekomendacijas, turi teisę rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo.
 • Pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis.
 • Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovas.
 • Pacientas turi teisę, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų medicinos dokumentų kopijos.
 • Paciento pageidavimu gali būti pateikta ligos istorija, ambulatorinė kortelė ar kiti paciento medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų gyvybei.
 • Paciento dalyvavimas mokymo procese ir biomedicininiuose tyrimuose galimas tik esant paciento sutikimui.

Teisė nežinoti:

 • Informacija apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę neturi būti pacientui pateikta prieš jo valią. Paciento, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, valia turi būti aiškiai pareikšta sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje ar patvirtinta paciento parašu paciento medicinos dokumentuose.

Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:

 • Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.
 • Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymus (sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai).
 • Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

Teisė skųstis:

 • Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
 • Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, pacientas (jo atstovas) raštu kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigos vadovą. Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas ar jo pareigas einantis asmuo per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje išnagrinėja kreipimąsi ir raštu praneša pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs  su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje, institucijos vadovas žper 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų (vadovaujantis 2007-08-22 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ III sk.). Nepatenkintas nurodytu nagrinėjimu ir jo rezultatais, pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į teismą arba valstybės institucijas.

Teisė į žalos atlyginimą:

 • Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Turtinė ir neturtinė žala, padaryta pažeidžiant nustatytas pacientų teises, žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas.

 

PACIENTŲ PAREIGOS

Pacientas privalo:

 • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, socialinio draudimo pažymėjimą;
 • laikytis ligoninėje ir kiekviename skyriuje nustatyto režimo;
 • palaikyti tvarką ir švarą ligoninės patalpose;
 • nedrumsti ramybės;
 • rūpestingai elgtis su ligoninės įrenginiais ir inventoriumi (pacientas materialiai atsako už tyčia sugadintą ligoninės inventorių).
 • laiku susimokėti už suteiktas mokamas paslaugas;
 • pagarbiai elgtis ligoninės personalo, pacientų bei kitų ligoninėje besilankančių asmenų atžvilgiu;
 • laikytis asmens higienos reikalavimų;
 • pateikti, gydytojui prašant, reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą;
 • informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą;
 • laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

Pacientui draudžiama:

 • savavališkai išeiti iš ligoninės skyriaus, kuriame pacientas gydomas;
 • rūkyti ligoninės patalpose ir koridoriuose, laikyti ir gerti svaigiuosius gėrimus, vartoti narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas;
 • vartoti vaistus be gydytojo žinios;
 • naudotis laisvų lovų patalyne;
 • gadinti ligoninės inventorių.

Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

 

Informacijos apie sveikatos būklę teikimo tvarka

Informaciją apie sveikatos būklę, gydymą pacientui teikia gydantis gydytojas ar skyriaus vedėjas, o budėjimo metu – budintis gydytojas.

Informaciją kitiems asmenims apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visą kitą asmeninio pobūdžio informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia ir teikti kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą.

Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija gali būti suteikta tarnybiniais tikslais, neturint paciento sutikimo tik Valstybės institucijoms, kurioms LR įstatymai suteikia teisę gauti informaciją prieš paciento valią.

 

Skip to content